Recomendacións para solicitar correctamente a PAC 2020

Publicidade

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ven de publicar unha guía para solicitar as axudas da PAC 2020, cuxo prazo de presentación de solicitudes finaliza o 30 de abril.

Estas son as principais recomendacións:

A) Comprobe que os datos dos seus recintos SIGPAC son correctos

O agricultor ou gandeiro que declara os recintos SIGPAC polos cales se solicitan as axudas da PAC é o responsable último de que a información rexistrada no SIGPAC sexa verídica e coincidente coa realidade. En caso contrario poderá ser obxecto de reducións e/ou penalizacións no importe das súas axudas.

Todos os anos, antes de presentar a súa Solicitude Única, comprobe que a información dos seus recintos no SIGPAC é correcta. En caso contrario, debe comunicalo á súa comunidade autónoma, utilizando o procedemento que teña habilitado con este fin. Debe comprobar:

1. Delimitación da superficie agrícola. Lembre que deben estar delimitados, de forma que queden fose do recinto e por tanto da Solicitude Única, os elementos non subvencionables: estradas, camiños e vías de comunicación, edifiaciones e construcións, cursos de auga, vertedoiros e zonas improductivas, etc. Asegúrese de que os seus recintos non inclúan estes elementos, especialmente cando realizase cambios no terreo presentando a correspondente solicitude de modificación cando non figuren correctamente delimitados. Tampouco son subvencionables as terras abandonadas nas que non se realiza ningunha actividade agraria.

PAC 2020 PARCELAS

2. Uso do recinto. Lembre que se cambiou o uso dalgún recinto ou de parte do mesmo, debe presentar a correspondente solicitude de modificación canto antes.

B) Outras capas de SIGPAC:

A capa de pastos permanentes permite saber, mediante unha consulta de intersección, se un recinto é pasto permanente e se está nunha zona medioambientalmente sensible, nese caso, non poderá nin converterse a outros usos, nin labrarse, nin efectuar nel labores máis aló das necesarias para o seu mantemento.

A capa de superficies de interese ecolóxico rexistra aquelas superficies de tal categoría que son permanentes, entendendo como tal a permanencia no terreo por máis de tres anos. As capas de elementos da paisaxe mostran os sebes, árbores illadas, en ringleira e en grupos, lindes, pozas, lagoas, estanques e abrevadoiros naturais, illas e enclaves de vexetación natural ou roca e terrazas de retención que están protexidos no ámbito da condicionalidade, polo que o agricultor ou gandeiro está obrigado ao seu mantemento. Estes elementos da paisaxe, a pesar de non ser de natureza agrícola, si forman parte da superficie admisible da parcela agrícola, e non é necesario descontalos do recinto.

C) Novidades na Solicitude Única da campaña 2020:

1. Actualízase o control da figura do agricultor activo reforzando os controis sobre os titulares que, por ser a súa actividade principal moi diferente á agraria, inclúense na denominada lista negativa de solicitantes. Con este cambio poderase controlar mellor que estes solicitantes están realmente
exercendo a actividade agraria.

2. Introdúcense melloras técnicas para favorecer o acceso de mozos e novos agricultores á reserva nacional de dereitos de pago básico e á percepción da axuda complementaria a novos agricultores.

3. Inclúense axustes técnicos motivados polos controis por monitorización, en relación a un novo prazo de modificación da solicitude única ao obxecto de unificar as datas para o cumprimento dos requisitos para estes expedientes controlados por monitorización.

D) Información para o Censo Agrario 2020:

O Censo Agrario é unha operación estatística a gran escala, que se realiza cada 10 anos co obxectivo de avaliar a situación da agricultura española, obter un directorio de explotacións agrícolas, así como servir de base para a formulación e aplicación de políticas agrarias especialmente da Política Agraria Común (PAC). No mesmo recóllense datos acerca da estrutura de todas as explotacións agrícolas. O Instituto Nacional de Estatística é o organismo responsable desta operación, en estreita colaboración co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA).

O Censo Agrario recollerá este ano datos relativos á campaña agrícola 2020. Os resultados publicaranse en 2022, conxuntamente co resto dos países da Unión Europea.

A Solicitude Única da campaña 2020 será unha das fontes de información clave para a elaboración do Censo Agrario 2020 polo Instituto Nacional de Estatística. O obxectivo é evitar que o agricultor se vexa obrigado a cumprimentar novamente, para o Censo, toda a información que xa achega anualmente para as axudas da PAC, o que lle evitará duplicar esta tarefa.

A información que se trasladará para este fin desde a Solicitude Única será a relativa a: Localización e personalidade xurídica da explotación, datos sobre o xefe da explotación, réxime de tenza das parcelas e agricultura ecolóxica. Así mesmo informarase sobre a Superficie Agraria Útil: terras arables, cultivos permanentes, pastos permanentes, hortas, invernadoiros ou superficies con cubertas accesibles, así como regadíos ao aire libre. No que se refire a información sobre as explotacións gandeiras, son de especial
interese os bovinos, ovinos e caprinos, porcinos, aves de curral, coellas
nai e colmeas.

Quen é o Xefe da explotación?

Unha das principais novidades xurdidas foi a incorporación de datos sobre o Xefe da explotación. É a persoa que realiza a xestión corrente e cotiá da explotación, e é responsable das rutinas diarias de produción e fianzas da explotación agrícola.

Na maioría dos casos, cando o titular é unha persoa física adoita ser tamén o xefe da explotación, o que implicaría ter que informar unicamente sobre o ano de comezo na actividade agraria, a formación e a porcentaxe de tempo anual dedicado á actividade. Nos casos en que o titular é unha persoa física pero non é o xefe da explotación, esta responsabilidade de xestionar a explotación recae noutra persoa, por exemplo, unha persoa asalariada.

Cando a solicitude estea a nome dunha Sociedade, Comunidade de bens, ou outra entidade con ou sen personalidade xurídica, no campo de xefe da explotación terán que cumprimentarse os datos daquela persoa física con maior implicación na xestión ordinaria da explotación. O xefe da
explotación non ten por que coincidir co representante legal da entidade, dado que as funcións que desempeñan, polas que cada un deles adquire a súa condición, non son equivalentes.

Onde obter máis información sobre os datos que se deben declarar para o censo agrario?

Para obter información detallada sobre o modo de responder as preguntas que se incorporaron á Solicitude Única con fins estatísticos pode consultar a seguinte ligazón:
https://www.ine.es/censoagrario2020/ayudas_cumplimentar.html

E) Monitorización das superficies

A Monitorización é un procedemento de observación periódica e sistemática da terra, baseado fundamentalmente na utilización das imaxes dos satélites Sentinel do Programa Copernicus.

No ámbito das axudas da PAC, a alta frecuencia e resolución destas imaxes xunto coa utilización de novas tecnoloxías como a intelixencia artificial, fan posible a comprobación, en gran medida automática, das condicións de admisibilidade de preto do 100% das explotacións.

Os expedientes dubidosos limítanse a aqueles poucos casos nos que o procesado automático non alcanza unha conclusión sobre o pago da axuda, levándose a cabo entón outras actividades complementarias de control,
entre as que se atoparían, como último recurso, as inspeccións sobre o terreo.

A monitorización supón, por tanto, un cambio de paradigma do concepto de control sobre o terreo clásico do 5% dos expedientes, ao monitorizarse a superficie declarada para as axudas da PAC de todos os agricultores cun enfoque claramente preventivo, o cal implica un novo procedemento de comunicación cos mesmos e unha especial énfase na mellora da información achegada nas súas Solicitudes Únicas.

O seguinte mapa mostra as zonas nas que se realizarán controis por monitorización na campaña 2020:

monitorizacion PAC 2020

Doutra banda, os avances tecnolóxicos inflúen tamén nos mecanismos de comunicación cos agricultores. No marco dos controis por Monitorización desenvolvéronse aplicacións para teléfonos intelixentes que permiten a realización e envío de fotografías geo etiquetadas por parte dos agricultores a fin de achegar evidencias adicionais sobre parcelas dubidosas.

F) A Declaración Gráfica:

Desde o ano 2018 é obrigatorio delimitar gráficamente e en formato dixital as parcelas agrícolas da explotación, o que constitúe a “Declaración Gráfica”. Esta declaración está incluída na Solicitude Única, e a superficie gráfica será a utilizada para a solicitude de axuda.

Se se declara un recinto completo cun único cultivo, o sistema informático tomará automaticamente a xeometría do devandito recinto. Se se declara parte do recinto, ou varios cultivos dentro dun mesmo recinto, o solicitante deberá presentar obrigatoriamente a delimitación gráfica en formato dixital, identificando de forma final a superficie ocupada por cada cultivo.

Controlarase que a delimitación gráfica da liña de declaración non solapa gráficamente con outra liña de declaración. En caso de solape, a superficie máxima validada para cada agricultor será a superficie declarada menos a superficie solapada.

O agricultor non deberá realizar declaración gráfica nos seguintes casos:

– Superficies de uso en común.
– Concentración parcelaria non integrada en SIGPAC.
– Restroballos

Nos casos de pastos de uso en común, a entidade xestora do pasto comunal deberá presentar a declaración gráfica da superficie que ocupa o devandito pasto.

No resto de casos de superficie en común, como a aparcería, será a autoridade competente de cada comunidade autónoma quen determine o responsable e o procedemento para efectuar a declaración gráfica da superficie que se aproveite en común, establecéndoo na súa normativa autonómica.

G: Onde pode solicitar máis información:

– Lembre que o SIGPAC ten por obxecto facilitarlle a cumplimentación da súa Solicitude Única. É a ferramenta que lle permitirá solicitar as súas axudas da PAC agora e no futuro. A súa contribución é indispensable para mantelo actualizado.

– O titular catastral poderá consultar quen solicitou axudas nas súas parcelas. Acreditándose debidamente na Sede Electrónica do Catastro (SEC) ou nos Puntos de Información Catastral (PIC), o titular catastral dunha parcela sobre a que se sitúen recintos obxecto dunha solicitude de axuda ten dereito a coñecer os seguintes datos da devandita solicitude de axudas: número de expediente, identificación do solicitante e cultivo declarado.

– Se desexa saber máis achega do SIGPAC ou das axudas directas da PAC, diríxase á súa entidade colaboradora ou ás oficinas da súa comunidade autónoma.

Tamén poderá atopar información na Web, en: www.fega.es
https://sigpac.mapa.gob.es/fega/visor

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información