Recomendacións para solicitar correctamente a PAC 2018

O Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) acaba de editar un tríptico coas principais novidades da PAC 2018 e cunha serie de recomendacións para evitar erros nas solicitudes.

Publicidade
Recomendacións para solicitar correctamente a PAC 2018

O Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), organismo dependente do Ministerio de Agricultura, acaba de editar un tríptico coas principais novidades da PAC 2018 e cunha serie de recomendacións para evitar erros nas solicitudes e posibles penalizacións.

Novidades da campaña 2018: Principais cambios no Pago Verde

Os cambios normativos teñen relación co requisito de contar con superficies de interese ecolóxico nas explotacións (SIE), e son os seguintes:

1. Período de mantemento das terras en barbeito sen produción agraria: polo menos 6 meses consecutivos entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro do ano da solicitude.

2. Cultivos fiadores de nitróxeno (CFN): Admitiranse mesturas de leguminosas e proteaxinosas con outros cultivos que non fixen nitróxeno. Elimínase a prohibición de que un CFN que computou como SIE non poida ir seguido por outro CFN o ano seguinte.

3. Novas SIE e factores de ponderación:
– As superficies con Miscanthus e Silphium perfoliatum Factor de ponderación 0,7.
– As terras en barbeito para plantas melíferas (especies ricas en pole e néctar). Factor de ponderación 1,5.

4. O factor de ponderación dos cultivos fixadores de nitróxeno pasa a ser 1, igual que os barbeitos considerados para o cómputo das SIE.

5. Prohibición do uso de produtos fitosanitarios en calquera SIE que sexa ou poida ser produtiva (barbeitos, incluídos os barbeitos con plantas melíferas, cultivos fiadores de nitróxeno e terras destinadas ao cultivo de Miscanthus e Silphium perfoliatum). Neste sentido, tampouco se permite a sementeira con sementes tratadas ou recubertas con produtos fitosanitarios.

6. Declaración responsable. Cando un agricultor solicite o Pago Verde ou Greening, deberá asinar unha “declaración responsable” na que conste que é coñecedor da prohibición do uso de produtos fitosanitarios. Doutra banda, deberá declarar a relación de parcelas de cultivos fixadores de nitróxeno, Miscanthus, Silphium e/ou en barbeito, que desexa que lle computen como SIE, e nas cales, comprométese a non aplicar fitosanitarios durante todo o período de cultivo ou o período de 6 meses sen produción, respectivamente.

PAC_18_1

Outras novidades

1. Incremento da axuda aos novos agricultores duplicándose ata o 50% do valor medio dos dereitos de pago básico do mozo ou moza. En campañas previas a axuda era do 25%.

2. Declaración responsable relacionada coas axudas asociadas de cultivos proteicos e de tomate: o solicitante deberá realizar unha declaración responsable, ao presentar a súa Solicitude Única, na que indique que é coñecedor dos requisitos esixidos para o cobro da axuda.

3. Transferencia de dereitos: non se aplicará ningún tipo de retención a favor da reserva nacional sobre o valor dos dereitos cedidos sen terras, mediante arrendamento ou compravenda a un novo agricultor, sempre que cumpra cos requisitos necesarios para poder considerarse como tal.

4. Controis preliminares: Son controis administrativos que permiten detectar e notificar incumprimentos ao beneficiario, como moi tarde o 1 de xuño de 2018, de modo que poida rectificar a súa solicitude xa presentada, incluíndo as correccións necesarias nas parcelas afectadas, sen ser sancionado. Estas correccións por parte do beneficiario serán comunicadas á comunidade autónoma como moi tarde o 11 de xuño

Exercicio da actividade agraria

Considérase actividade agraria a produción, cría ou cultivo de produtos agrarios, con inclusión da colleita, o muxido, a cría e o mantemento de animais a efectos agrícolas ou o mantemento dunha superficie agraria nun estado adecuado para o pasto ou o cultivo sen ningunha acción preparatoria que vaia máis aló dos métodos e maquinaria agrícolas habituais.

A necesidade de exercer a actividade agraria afecta a todos os réximes de axuda, incluído o réxime simplificado para pequenos agricultores, e a todas as parcelas agrícolas da explotación, incluídas aquelas por as que non se solicita axuda. Tanto o incumprimento da actividade agraria como a detección de superficies sen mantemento ou en estado de abandono suporán a perda do dereito á axuda polas parcelas afectadas e, no seu caso, a aplicación das correspondentes penalizacións.

PAC_18_2

Como se reflicte na declaración?

En cada parcela ou recinto declarado na Solicitude Única os agricultores e gandeiros deben declarar o cultivo ou aproveitamento, ou que dita superficie é obxecto dun labor de mantemento. É importante ter en conta que se deben conservar os xustificantes dos gastos incorridos en ambos os casos.

A partir do 1 de xaneiro de 2018, non se considerarán admisibles as terras de cultivo que se declararon durante máis de cinco anos consecutivos en barbeito. Non obstante o anterior, se o solicitante pode demostrar de maneira fidedigna que está a realizar unha actividade agraria sobre as devanditas superficies (por exemplo demostrar a realización dun laboreo) poderá presentar unha alegación ao SIGPAC, con obxecto de que sexa aceptada, por parte da administración, a admisibilidade real das devanditas superficies.

Consideracións específicas en declaracións de pastos

En caso de declarar superficies de pastos, a administración presumirá directamente a realización da actividade agraria se as explotacións teñen, polo menos, 0,20 unidades de gando maior (UGM) por hectárea de pasto. A estes efectos teranse en conta todas as superficies de pasto da explotación, solicitouse ou non axuda por elas e unicamente especies animais compatibles co pasto.

Pola contra, se o beneficiario incumpre os requisitos anteriores, deberá acreditar que a superficie declarada como pasto é obxecto dalgunha das actividades agrarias de mantemento descritas anteriormente.

Control previo da actividade agraria

Verificarase administrativamente o exercicio da actividade agraria na explotación de forma previa a realizar os controis sobre o terreo. Con esta finalidade revisarase, para cada agricultor e gandeiro, que polo menos o 20 % dos seus ingresos agrarios totais sexan distintos dos pagos directos da PAC nalgún do tres períodos impositivos máis recentes.

Aos agricultores que non cumpran este requisito requiriráselles que demostren que asumen o risco empresarial das actividades que declaran na súa Solicitude Única. Este control non afecta o réxime simplificado para pequenos agricultores.

Comprobe que os datos dos seus recintos SIGPAC son correctos

O agricultor ou gandeiro que declara os recintos SIGPAC polos cales se solicitan as axudas da PAC é o responsable último de que a información rexistrada no SIGPAC sexa verídica e coincidente coa realidade. En caso contrario poderá ser obxecto de reducións e/ou penalizacións no importe das súas axudas.

Todos os anos, antes de presentar a súa Solicitude Única, comprobe que a información dos seus recintos no SIGPAC é correcta. En caso contrario, debe comunicalo á súa comunidade autónoma, utilizando o procedemento que teña habilitado con este fi. Debe comprobar:

1. Delimitación da superficie agrícola. Lembre que deben estar delimitados, de forma que queden fose do recinto e por tanto da Solicitude Única, os elementos non subvencionables: estradas, camiños e vías de comunicación, edificacións e construcións, cursos de auga, vertedoiros e zonas improdutivas, etc.

Asegúrese de que os seus recintos non os inclúan, especialmente cando realizase cambios no terreo. Tampouco son subvencionables as terras abandonadas nas que non se realiza ningunha actividade agraria.

PAC_18_3

2. Uso do recinto. Lembre que se cambiou o uso dalgún recinto ou de parte do mesmo, debe presentar a correspondente solicitude de modificación canto antes.

Outras capas de SIGPAC

A capa de pastos permanentes permite saber, mediante unha consulta de intersección, se un recinto é pasto permanente e se está nunha zona medioambientalmente sensible, nese caso, non poderá nin converterse a outros usos, nin labrarse, nin efectuar nel labores máis aló das necesarias para
o seu mantemento.

A capa de superficies de interese ecolóxico rexistra aquelas superficies de tal categoría que son permanentes, entendendo como tal a permanencia no terreo por máis de tres anos.

As capas de elementos da paisaxe mostran os sebes, árbores illadas, en ringleira e en grupos, lindes, pozas, lagoas, estanques e abrevadeiros naturais, illas e enclaves de vexetación natural ou roca e terrazas de retención que están protexidos no ámbito da condicionalidade, polo que o agricultor ou gandeiro está obrigado ao seu mantemento. Estes elementos da paisaxe, a pesar de non ser de natureza agrícola, si forman parte da superficie admisible da parcela agrícola, e non é necesario descontalos do recinto

A Declaración Gráfica

No ano 2018 a presentación da Solicitude Única leva a obrigación, para todos os solicitantes, de delimitar gráficamente e en formato dixital as parcelas agrícolas da explotación, así como as terras non agrícolas polas que se solicita axuda, o que constitúe a “declaración gráfica”.

A superficie gráfica será a utilizada para a solicitude de axuda.

O agricultor non deberá realizar declaración gráfica nos seguintes casos:

-Superficies de uso en común, incluídas as parcelas declaradas en réxime de aparcería, cando os agricultores que declaran o mesmo recinto non teñan a posibilidade de delimitar gráficamente a parte que corresponda.

-Concentración parcelaria non integrada en SIGPAC ou outros casos de parcelas agrícolas nas que non sexa posible a utilización do SIGPAC.

-Restroballos.

Nos casos de pastos permanentes de uso común que se declaran con referencias distintas ao SIGPAC, a entidade xestora do pasto comunal deberá presentar unha declaración gráfica da superficie que ocupa devandito pasto. De igual modo, a comunidade autónoma poderá establecer a obrigación de que se delimite gráficamente a superficie que se aproveite en aparcería en común.

Se se declara un recinto completo cun único cultivo, o sistema tomará automaticamente a xeometría do devandito recinto. Se se declara só parte do recinto, ou varios cultivos dentro dun mesmo recinto, o solicitante deberá presentar obrigatoriamente a delimitación gráfica en formato dixital, identificando de forma fil a superficie ocupada por cada cultivo.

A superficie declarada será a superficie xeométrica, ben do recinto, ben da delimitación gráfica trazada, que será tomada automaticamente polo sistema, a partir do dato calculado polas ferramentas gráficas utilizadas para a declaración.

Controlarase que a delimitación gráfica da liña de declaración non solapa gráficamente con outra liña de declaración. En caso de solape, a superficie máxima validada para cada agricultor será a superficie declarada menos a superficie solapada.

Exemplo de declaración gráfica:

PAC_18_4

Descarga aquí o tríptico sobre a PAC 2018 publicado polo Fega

image_print

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información